Služby

Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre malé a stredné firmy

 • peňažný denník
 • pokladničná kniha
 • evidencia majetku
 • kniha pohľadávok, záväzkov
 • kniha jázd

Spracovanie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy

 • vedenie hlavnej knihy a analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • súvaha, výkaz ziskov a strát

Spracovanie miezd a personalistika

 • Výplatné pásky
 • prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • Odvody do poisťovní
 • Mesačné, štvrťročné výkazy, hlásenia

Spracovanie daňových priznaní

 • DPH
 • Daň z príjmu
 • Daň z motorových vozidiel